Algemene voorwaarden

1. De wijnflessen blijven de exclusieve eigendom van Uw Sommelier tot het volledig bedrag is betaald.

2. Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW. De prijzen zijn steeds per fles of per product wanneer zo aangegeven. Op het tabblad volumekorting staat een extra korting wanneer meerdere flessen van dezelfde wijn worden aangekocht.

3. Onze leveringen/facturen zijn contant betaalbaar bij de levering of afhaling voor al onze particuliere klanten en voor alle klanten die bestellen via de webshop. Voor bedrijven en verenigingen zijn de levering of afhaling te betalen op maximaal 30 dagen na factuurdatum, doch deze uitstel van betaling gebeurd enkel na onze goedkeuring. Elke vertraging in de betaling brengt onontkoombaar en van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, de verschuldigdheid mede van een nalatigheidinterest aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met zeven percent, berekend van dag tot dag, vanaf de factuurdatum. Elke vertraging van meer dan 31 dagen vanaf de factuurdatum brengt van rechtswege de verschuldigdheid mede van een forfaitaire boete ten beloop van 20% van het openstaande saldo met een minimum van 50€. Elke herinnering of aanmaning tot betalen die wij versturen of doen versturen brengt de verschuldigdheid mede van een forfaitaire som van 12.5€.

4. Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum. Klachten betreffende de factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de acht dagen na factuurdatum.

5. Onze wijnen zijn slechts leverbaar zover onze voorraad strekt. Bij uitputting kunt u geen verhaal maken op een schadevergoeding. Ingeval van uitputting van een jaartal van een bepaalde wijn leveren we van de eerstvolgende oogst die door de betrokken wijnbouwer geproduceerd wordt. 

6. Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond wordt aan de verkoper en indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de koper recht hebben op een gratis nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien nog beschikbaar. Een fles met bv kurkproblemen kan niet eerst worden uitgedronken en achteraf als klacht worden gebruikt.

7. De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen. Bij problemen neem steeds telefonisch contact op.

8. Wetgeving en territoriale bevoegdheid: Alle handelsdaden verricht met onze zaak vallen onder de Belgische wetgeving. Bij betwisting, van welke aard ook is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

9. U heeft het recht om binnen de 7 dagen uw bestelling te annuleren. Bij annulering van uw online bestelling storten wij het door u betaalde bedrag integraal terug, enkel de aangerekende financiële kosten worden in mindering gebracht. Deze kosten nemen wij niet voor eigen rekening bij annulering van uwentwege. Dit is enkel van toepassing voor niet geopende flessen.

10. Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier (zie bijlage 1 onderaan de pagina) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

11. The Online Dispute Resolution Platform

Heeft u een klacht over een webshop? Dan kunt u ook terecht bij het centraal Europees meldpunt van de Europese Commissie. Meer informatie kunt u vinden op de officele website van de European Commission: The Online Dispute Resolution Platform